COMPACTGEN names & titles starting with HUMMER

[first uploaded 2017-03-26]

 

Hummersbüttel [1]

56559

)hummer 56559( Lambertus de Hummersbuttle, b~1223

[SI] Internet (www.familysearch.org)

_m~1252 {a}

(f)

a

)hummer 56559a( Hartvig Hummersbüttel, b~1253 d1309

[SI] Internet (www.familysearch.org)

_m~1282 {a}

(f)

aa

)hummer 56559aa( Henneke Hummersbüttel, b~1283

[SI] Internet (www.familysearch.org)

_m~1312 {a}

(f)

aaa

)hummer 56559aaa( Hartvig Hummersbüttel, b~1315

[SI] Internet (www.familysearch.org)

_m~1344 {a}

Alheid, b~1320

aaaa

)hummer 56559aaaa( Hartvig Hummersbüttel, b~1347

[SI] Internet (www.familysearch.org)

_m~1376 {a}

(f)

aaaaa

)hummer 56559aaaaa( Johan Hummersbüttel, *b~1377

[SI] Internet (www.familysearch.org)

_m1406 {a}

(f)

<a Hartvig, vide )hummer 56560(

 

Hummersbüttel [1.1]

ex )hummer 56559aaaaaa(  [F56559aaaaa_1]

56560

)hummer 56560( Hartvig Hummersbüttel, b~1407

[S2180] Taschenbuch G 44[1871]: 145

[SI] Internet (www.familysearch.org)

_m~1436 {a}

(f)

a

)hummer 56560a( Magdalene Hummersbüttel, b~1418 d1501

[N] FN sive von Hammelsbüttel

_m~1437

buchwa 56546a( Ditlev von Bokwolde, b~1418