COMPACTGEN * Names & titles starting with RUDINI

[first uploaded 2020-06-02]

 

Content of this file

 

Marchese di Rudině

 

1

 

Marchese di Rudini

ex )giardi 1aaaa(

1

)rudini 1( Francesco Paolo Starrabba, Marchese di Rudině, b1791 sive b1795 d1866

[N] FN sive Starraba

[SI] Internet (www.sardimpex.com)

[SI] Internet (www.william1.co.uk)

[SI] Internet (www.geni.com)

_m {abc}

)cassar 39016aaf( © Livia Statella

>a © Stefania

>b © Laura

>c © Antonio

a

)rudini 1a( © Stefania Starrabba, b1835 d1903

_m1859

)patern 9212cfafc( © Corrado Moncada e Bajada, 11. Principe di Paternň [Sic1565], b1820 d1895

b

)rudini 1b( Laura Starrabba, b1850 d1931

_m1870

)spadaf 36242aabba( © Pietro Spadafora, 7. Principe di Spadafora [1710]

c

© Antonio Starabba, Marchese di Rudini [It1897], b1839 d1908

[N] Marchese di Rudini [conf It1897 hered.pm]

[S] Pubblicazioni ASS 9[1997]: 232

[SI] Internet (gw.geneanet.org/wikifrat)

[SI] Internet (www.geni.com)

_m {}

Leonia Incisa ?Starabba

_m1864 {ab}

Maria de Barral de Montauvrard, b1845

>a © Carlo

>b © Alessandra

ca

)rudini 1ca( © Carlo Starrabba, Marchese di Rudini [It1897], b1867 d1917

[SI] Internet (gw.geneanet.org/wikifrat)

_m1903 {}

Mary Dorothea Labouchere, b1884 d1944

cb

)rudini 1cb( © Alessandra Starrabba, b1876 d1931

_m1903

Gabreiele d' Annunzio, b1863 d1938