COMPACTGEN names & titles starting with WARGEL

[first uploaded 2016-05-22]

 

Wargel [1]

49939

)wargel 49939( Wissegaude [Wargel], d+1299

[S] Jahrbuch DA3: 137

_m {a}

(f)

a

)wargel 49939a( Gaudeko [Wargel], d1342

[S] Jahrbuch DA3: 137

_m {?a}

[N] query if Cantayn [wargel 49939aa] is son of Gaudeko [wargel 49939a]

(f)

aa

)wargel 49939aa( Cantayn [Wargel], d+1363

[S] Jahrbuch DA3: 137

_m {?a}

[N] query if Dietrich [wargel 49939aaa] is son of Cantayn [wargel 490939aa]

(f)

aaa

)wargel 49939aaa( Dietrich von Wargen gen. Cantayn, b-1375 d+1412

[S] Jahrbuch DA3: 137

_m {a}

(f)

aaaa

)wargel 49939aaaa( Hans von Candeinen gen. Wargel

[S] Jahrbuch DA3: 137

_m {a}

(f)

aaaaa

)wargel 49939aaaaa( Kaspar Wargel, d+1470

[S] Jahrbuch DA3: 137

_m {a}

(f) von Schwitten

<a Ambrosius, vide )wargel 49940(

 

Wargel [1.1]

ex )wargel 49939aaaaaa(  [F49939aaaaa_1]

49940

)wargel 49940( Ambrosius Wargel, d1554

[S] Jahrbuch DA3: 138

_1m {}

)merick 49941( Katharina von Mericke

_2m{}

Katharina von Ostau

<a Sebastian, vide )gaudec 49942(